Händelseförloppet

På morgonen den 22 juni 2011 gick statliga säkerhetsstyrkor in i tolv djurrättsaktivisters hem i olika områden i Spanien (Madrid, Asturien, Baskien och Galicien). Flera av de gripna aktivisterna ansvarar för kärnuppgifter i organisationerna Equanimal och Igualdad Animal-Animal Equality. Andra har aktivt deltagit i dessa organisationers verksamhet till försvar för djurs ställning.

Polisuppbådet var typiskt för det den spanska staten kallar ‘antiterrorismoperationer’: gatorna kring aktivisternas bostäder stängdes av, polisstyrkor som var tungt beväpnade och iklädda balaklavas gick in i enskilda aktivisters hem och till och med hos mödrarna till två av dem. Under husrannsakan, som räckte flera timmar, genomsöktes bostäderna och tiotals datorer, hårddiskar, kameror och annat material som används i det dagliga arbetet beslagtogs.

Efter att husrannsakan genomförts, fördes de anhållna med piket till de galiciska centralorterna Santiago de Compostela, Pontevedra och A Coruña, där de hölls isolerade. Samtliga hungerstrejkade i protest mot gripandena.

Efter dagarna i arresten fördes de elva aktivisterna (den tolfte befann sig på fri fot och anmälde sig senare frivilligt till polisen) till häktesförhandling. Tre av de anhållna häktades i preventivt syfte medan de övriga åtalade försattes på fri fot i väntan på rättegången.

Under prövning i tingsrätten i Santiago de Compostela den 13 juli 2011, bifölls aktivisternas besvär mot häktandet och kravet på att de omedelbart skulle försättas på fri fot. Efter 22 dagar i fängelse befinner sig nu Olaia, Eneko och Eladio i frihet – även om också de med åtal hängande över sig – liksom de övriga nio aktivisterna.

Vad anklagas de för?

I dagsläge vet vi bara att de åtalas för en rad olika brottspunkter. Men rättsprocessen och all dokumentation som har med fallet att göra är sekretessbelagd och ingen exakt information om hur många som åtalas eller vilka de egentliga orsakerna är finns ännu tillgänglig. Vi vet att en del av åtalspunkterna relaterar till ett minkutsläpp som ingen av de nämnda aktivisterna har någon koppling till. Vi väntar fortfarande på att domaren som ansvarar för förundersökningen skall offentliggöra denna information och ge besked om de påstådda bevisen mot aktivisterna.

Brott mot offentlig frid och röjande av företagshemlighet

Aktivisterna åtalas också för brott mot offentlig frid och röjande av företagshemlighet. Aktivisterna har förvisso utan tillstånd besökt djurfarmer och andra inrättningar för exploatering av djur – utan att orsaka skador – i avsikt att dokumentera det som pågår i dessa anläggningar.

De har också fritagit djur (som getts nya hem), öppet och under eget namn i vad som inom djurrättsrörelsen är känt som öppna fritagningar. Motivet till dessa fritagningar är att skapa medvetenhet om de fruktansvärda förhållanden som djur lever i. Utan sådana aktioner skulle de här djurens omständigheter förbli okända.

Equanimals och Igualdad Animals aktivister har alltid bedrivit sin verksamhet i öppenhet och utan att hemlighålla sina identiteter. Faktum är att bägge organisationer i sina aktioner bjudit in journalister att delta, vilket lett till att dokumentationen i många fall fått stor spridning på såväl nationell som internationell nivå.

Brott mot den allmänna ordningen

Några av aktivisterna åtalas också för brott mot den allmänna ordningen. Aktivisterna har deltagit i aktioner inom ramen för civil olydnad, dvs. aktioner där man vid behov överträder lagar man anser orättfärdiga, med ickevåld som princip och där man tar på sig de rättsliga påföljder det medför. Några av de civila olydnadsaktioner aktivisterna deltagit i:

  • fredligt sabotage av jakt, i syfte att förebygga att djur dödas
  • protester på modevisningar där man hoppat upp på catwalken med protestplakat
  • intrång på tjurfäktningsarenor för att avbryta evenemanget eller för att hänga upp protestbanderoller

Syftet med dessa handlingar är att dra uppmärksamheten till djurs behov och omständigheter och kräva att samhället ser till dessa. Utöver den här typen av aktioner använder sig Igualdad Animal-Animal Equality och Equanimal också av många andra sätt att väcka debatt kring frågor om djurs ställning och våra moraliska relationer till dem. Som exempel ordnar vi:

  • konferenser och föredrag
  • infobord på stan där man kan möta och samtala med människor
  • aktioner vars syfte är att få medieuppmärksamhet för frågor om djurs samhälleliga och moraliska ställning

“Ekoterrorism” – ett påhittat begrepp med syfte att kriminalisera rörelsen

Såväl media som åklagaren som leder förundersökningen, José Antonio Vázquez Taín, har beskyllt aktivisterna för “ekoterrorism”. Det handlar om en ny term utan någon som helst juridisk giltighet, med vilken man försöker kriminalisera rörelsen för djurs rättigheter.

Termen är påhittad enbart i syfte att koppla samman alla möjliga former av försvar av djur och därigenom misstänkliggöra dem. Ett annat exempel på detta finns att hitta i den federala lagen AETA (Animal Enterprise Terrorism Act) i USA, vilken förbjuder varje aktion ägnad att skada eller “blanda sig i” djurindustrins verksamhet.

Allt detta är uppenbart nonsens vars egentliga avsikt är att kriminalisera en växande och allt ljudligare rörelse som verkar för ett annorlunda samhälle för djur och för att förändra opinionen, något som naturligtvis ställer djurindustrin i dålig dager.

Internationellt har rörelsen redan ansatts under en längre tid:

a) fallet med SHAC, en internationell gruppering som arbetar för att stänga ned Huntingdon Life Sciences, vars aktivister har utdömts upp till sju år långa fängelsedomar för att ha upprätthållit en webbsida.

b) det österrikiska rättsfallet (det dyraste i landets historia) där aktivisterna äntligen frikändes efter den två år långa tvisten. Aktivisterna hörde till organisationer av liknande typ som Igualdad Animal-Animal Equality och Equanimal, och liksom de senare, anklagades de för allahanda brott de inte hade någon koppling till. Fallet var uppenbart ett resultat av lobbying från djurindustrins sida.

Varför vi måste försvara djurrättsrörelsens legitimitet

Massmedia har, i stor utsträckning och trots avsaknaden av bevis, kränkt de åtalades rättigheter genom att strunta i oskuldspresumtionen – en grundläggande straffrättslig princip i en demokrati enligt vilken den anklagade skall behandlas som oskyldig till skuld bevisats. De har utan belägg beskyllt aktivisterna för handlingar de inte har någon som helst koppling till.

Dessutom har somliga fabulerat till ytterlighetens gränser genom att påstå att organisationerna i fråga på sina webbsidor skulle ha gett anvisningar för hur man tillverkar sprängämnen. Påståendena är fullständigt falska.

Med tanke på anklagelsernas karaktär och hur man far med osanning för att skapa en föreställning om aktivisternas farlighet, verkar det rimligt att anta att gripandena hänger ihop med intressen som finns i att kriminalisera djurrättsrörelsen, och som är gemensamma för djurnäringarna (exempelvis pälsnäringen).

Därför är det angeläget att vi försvarar legitimiteten i den aktivism som Equanimal och Igualdad Animal ägnar sig åt. Organisationerna har en nyckelroll i kampen för att blotta den verklighet djur lever i, och är i Spanien de enda organisationerna av sin typ. Det är i allas intresse att försöken till kriminalisering av en legitim politisk rörelse motverkas eftersom de är exempel på vad som kan hända när vilken individ eller organisation som helst, genom politiskt arbete, skadar starka ekonomiska aktörers intressen – med pälsnäringen som bara ett av många exempel.